0

شایان اعتماد

تولید کنندهشرکت تجاری / بازرگانی توزیع کننده کل

سبد پلاستیک

سبد لبنیات

سبد گوشت

سبد مرغ

سبد خرما

سبد ماهی

سبد میگو

قفس مرغ زنده

سبد کارگاهی

پری پک

افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
سبد پلاستیکی

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد پلاستیک

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

پالت

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد هیئت و پخش غذا

کالاهای جدید

سبد کشمش,طبق کشمش

سبد جعبه قفس مرغ زنده با کیفیت

سبد حمل قارچ

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد انار

سبد ابکاری و اسید

سبد الایشات دام و طیور

سبد قارچ و ورمی کمپوست

تمام کالاهای شرکت

سبد حمل ابزیان سبد چهل کیلویی

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد پلاستیک

قفس حمل مرغ زنده

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد پلاستیک حمل خرما

سبد ابکاری و اسید

سبد هیئت و پخش غذا

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد 18 کیلویی

سبد قارچ و ورمی کمپوست

سبد جعبه قفس مرغ زنده با کیفیت

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد حمل قارچ

سبد انار

سبد الایشات دام و طیور

سبد کشمش,طبق کشمش

تماس با شرکت
شایان اعتماد
محصولات مشابه