0

شایان اعتماد

تولید کنندهشرکت تجاری / بازرگانی توزیع کننده کل

سبد پلاستیک

سبد لبنیات

سبد گوشت

سبد مرغ

سبد خرما

سبد ماهی

سبد میگو

قفس مرغ زنده

سبد کارگاهی

سبد پری پک

سبد کاهو

سبد سبزی

سبد قارچ

سبد شکلات

جعبه ابزار

شرکت طلایی
افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
سبد پلاستیکی

سبد پلاستیک

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد 18 کیلویی

پالت

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد هیئت و پخش غذا

کالاهای جدید

سبد کشمش,طبق کشمش

سبد جعبه قفس مرغ زنده

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد حمل قارچ

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد حمل میگو

سبد ابکاری و اسید

سبد سبزی خرد کنی

تمام کالاهای شرکت

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد پلاستیک

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد چهل کیلویی ماهی قزل الا

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

قفس حمل مرغ زنده

سبد پلاستیک حمل خرما

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد 18 کیلویی

سبد جعبه قفس مرغ زنده

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد قارچ و ورمی کمپوست

سبد هیئت و پخش غذا

سبد ابکاری و اسید

سبد حمل قارچ

سبد حمل میگو

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد سبزی خرد کنی

سبد کشمش,طبق کشمش

تماس با شرکت
شایان اعتماد