0

شایان اعتماد

تولید کنندهشرکت تجاری / بازرگانی توزیع کننده کل

سبد پلاستیک

سبد لبنیات

سبد گوشت

سبد مرغ

سبد خرما

سبد ماهی

سبد میگو

قفس مرغ زنده

سبد کارگاهی

سبد پری پک

سبد کاهو

سبد سبزی

سبد قارچ

سبد شکلات

جعبه ابزار

شرکت طلایی
افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
سبد پلاستیکی

سبد پلاستیک

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

سبد 18 کیلویی

پالت

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد هیئت و پخش غذا

کالاهای جدید

سبد کشمش,طبق کشمش

سبد جعبه قفس مرغ زنده

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد حمل قارچ

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد انار

سبد ابکاری و اسید

سبد سبزی خرد کنی

تمام کالاهای شرکت

تولید انواع سبد و جعبه های پلاستیک با کیفیت

سبد چهل کیلویی ماهی قزل الا

سبد پلاستیک

سبد مخصوص برای انبار و ابزارالات

سبد مخصوص حمل لبنیات(پری پک)

سبد حمل مرغ منجمد و مرغ گرم

قفس حمل مرغ زنده

سبد کاهو 20 و 35 کیلویی

سبد پلاستیک حمل خرما

سبد 18 کیلویی

سبد جعبه قفس مرغ زنده

سبد هیئت و پخش غذا

سبد حمل مرغ گرم سبد دو کیلویی

سبد ابکاری و اسید

سبد قارچ و ورمی کمپوست

سبد برای برداشت زرشک در مزارع

سبد حمل قارچ

سبد انار

سبد سبزی خرد کنی

سبد کشمش,طبق کشمش

تماس با شرکت
شایان اعتماد